Happy Valentine? Dit is waarom koppels in 2018 uit elkaar gaan

[:nl]Ok, dat klinkt een beetje negatief, niet? Maar ik heb wel je aandacht getrokken hoop ik. Het is bijna Valentijn, dus waarom niet even checken hoe het gesteld is met de romantiek in ons land…

De Cijfers

In 2016 waren er 23.583 echtscheidingen in België (bron: Statbel.Fgov), met een gemiddelde leeftijd van 44,6 en 42,1 jaar voor de partners. Ik schrok daar een beetje van eerlijk gezegd, want dat wil zeggen dat ik me bijna in een echtscheidingsbloedbad bevindt tussen mijn vrienden en familie, aangezien we allemaal die leeftijd naderen…

Ik dacht altijd dat scheidingen voorkwamen bij jonge koppels die te snel getrouwd waren en dus voor hun 30ste het bijltje erbij neer gooiden, of omgekeerd: de kinderen zijn het huis uit, je blijkt niets meer met elkaar gemeen te hebben en rond je 50ste is het finito.

Welke redenen geven mensen op voor een scheiding

Nu blijkt die laatste groep (50+-ers) inderdaad een grote groeier te zijn, als je kijkt naar de redenen die mensen opgeven voor hun scheiding in dit artikel van Mens en Samenleving, zie je dit:

 • 62 % van de gehuwden noemt als één van de redenen om de relatie te beëindigen dat ze niet meer goed met elkaar kunnen praten.
 • 56 % van de gehuwden noemt als één van de redenen om de relatie te beëindigen botsende karakters.
 • 36 % van de gehuwden noemt als één van de redenen om de relatie te beëindigen ontrouw.
 • 31 % van de gehuwden noemt als één van de redenen om de relatie te beëindigen onverenigbare toekomstplannen.
 • 27 % van de gehuwden noemt als één van de redenen om de relatie te beëindigen seksuele problemen.
 • 20 % van de gehuwden noemt als één van de redenen om de relatie te beëindigen financiële problemen.
 • 13 % van de gehuwden noemt als één van de redenen om de relatie te beëindigen verslavingsproblemen.
 • 9 % van de gehuwden noemt als één van de redenen om de relatie te beëindigen onenigheid over het krijgen van kinderen

Herken jij hier iets? Ikzelf heb het meegemaakt dat financiële stress mijn relatie heel zwaar onder druk zette. Gelukkig zijn we dat uiteindelijk wel te boven gekomen.

Maar even terug naar onze 50+-ers van zonet: die 62% die niet meer met elkaar kunnen praten en de 31% met onverenigbare toekomstplannen zouden wel eens 50+-ers kunnen zijn denk ik. Volgens Women’s Health is uit elkaar gaan na het pensioen te wijten aan de verschillende wensen die beide partners hebben. De een wil graag eindelijk op avontuur, reizen, dansen, de wereld zien, terwijl de ander niet liever wil dan gezellig met de kinderen en kleinkinderen naar zee gaan of een avondje voor de TV zitten.

Valse verwachtingen

De meeste strubbelingen in een relatie kan je terugbrengen tot het volgende:

Jij en je partner hebben valse verwachtingen over elkaar en dit lijdt tot teleurstelling en frustratie.

Een voorbeeld is de vrouw die ‘verwacht’ dat haar man af en toe romantisch uit de hoek komt, de man die ‘verwacht’ dat zijn vrouw zowel een intelligente carrière tijger als een zorgende moeder als een top chef is. Dit is niets nieuws, maar aangezien de rollen in een koppel niet meer zo duidelijk afgelijnd zijn als vroeger, zorgt het wel vaker voor irritatie.

Vaak koesteren we die verwachtingen namelijk wel, maar spreken we ze niet uit. Of we spreken ze wel uit, maar hangen er meteen een oordeel aan vast. Of nemen het persoonlijk.

Maar dat wist je waarschijnlijk wel al. Wat zijn de valkuilen voor onze generatie dan, welke redenen staan niet in het lijstje en waarom zullen koppels in 2018 uit elkaar gaan?

Hier een top 3:

1) Je maakt te weinig ruzie

Ok, dit is misschien een beetje raar, maar ruzie maken is op zich niet verkeerd. Communicatie blijft de nummer 1 in een relatie: communiceer op respectvolle manier met elkaar, probeer elkaars standpunt te begrijpen. Luister zonder te oordelen. En ga vooral het conflict niet uit de weg… Maak dus liever ruzie als het nodig is, dan dat je alles opkropt en onder de mat veegt. En maak het nadien uiteraard weer goed, ah ja! 😉

2) Je verliest jezelf uit het oog

Je relatie of je huwelijk is natuurlijk ontzettend belangrijk in je leven, maar JIJ bent nog steeds de ALLER belangrijkste persoon in je leven. Wie ben jij zonder je partner? Wat maakt jou bijzonder? Heb je nog eigen hobby’s of doen jullie altijd alles samen? De persoon die jij bent, is de persoon waar jou partner op gevallen is, hoe meer je je individualiteit opgeeft door je naar de wensen van je partner te plooien, hoe minder aantrekkelijk je voor hem of haar zal worden. Wat een contradictie he? Dus de boodschap is: Be yourself!!

3) Social Media

Ja, hier heb je een hele grote boosdoener. Eerst en vooral kan het je partner ontzettend irriteren als jij teveel tijd aan social media besteedt en continu je smartphone checkt. Anderzijds is ondertussen bewezen dat we een slecht gevoel over onszelf en onze relatie krijgen wanneer we ‘picture perfect’ foto’s van zogenaamde happy couples op onze Facebook feed zien. En tenslotte komen we via social media makkelijker in contact met oude liefdes… Yep.

Het strijdplan voor 2018

Dus, om te voorkomen dat jouw relatie in de scheidingsstatistieken terecht komt ga jij:

 1. Herontdekken wie je bent, misschien door opnieuw een hobby te gaan doen of meer met je eigen vrienden op stap te gaan en niet enkel met gemeenschappelijke kennissen. Doe wat vaker dingen apart, des te leuker is het om nadien bij te kunnen praten.
 2. Je gooit het (respectvol) op tafel als je ergens mee zit, als dit niet werkt mag je ook je stem verheffen. Als dat ook niet helpt dan mag je beginnen stampvoeten.
 3. Je beperkt je social media gebruik tot enkele vaste momenten op een dag.

Happy Valentine’s Day!

X Lazy Bird

Heb jij nog tips of aanvullingen op dit artikel? Deel je ze dan in een reactie hieronder aub?

Via de Social Media knoppen kan je dit bericht ook delen, of geef het een ‘like’!

BewarenBewaren

BewarenBewaren[:en]OK, that sounds a bit negative, doensn’t it? But I do have your attention now, right? It’s almost Valentine’s day, so why not check the how romantic we still are in Belgium …

The Numbers

In Belgium there were 23,583 divorces in 2016 (source: Statbel.Gov), with an average age of 42.1 years and 44.6 for the partners. To be honest, I was startled a bit by this because it means I’m heading for divorce massacre in my friends and family, as we are all approaching that age …

I always thought that separations occurred in young couples who were married too soon, that throw in the towel before their 30th birthday, or vice versa: the children have left the nest, you turn out to have nothing more in common and around your 50th it’s over and out.

What reasons do people give for a divorce

It turns out that this last group (50+-ers) is indeed growing fast, if you look at the reasons that people give for their separation (from an article of ‘Mens en Samenleving, you’ll see this:

 •  62% of the married couples mentions as one of the reasons in order to end the relationship that they no longer can talk well with each other.
 •  56% of the married couples mentions as one of the reasons to terminate the relationship clashing characters.
 •  36% of the married couples mentions as one of the reasons to terminate the relationship infidelity.
 •  31% of married people mention as one of the reasons to terminate the relationship incompatible future plans.
 •  27% of married people mention as one of the reasons to terminate the relationship sexual problems.
 •  20% of married people mention as one of the reasons for the relationship to end financial problems.
 •  13% of married people mention as one of the reasons to terminate the relationship problems with addiction.
 •  9% of the married couples mentions as one of the reasons for the relationship to end disagreement over having children

Do you recognize something here? Personally, I have experienced that financial stress put a lot of strain on my relationship. Fortunately, we got over it.

But let’s go back to our 50+-ers: those 62% that no longer talk to each other and the 31% with incompatible future plans might be in this group. According to Women’s Health, splitting up after retiring is due to the different needs that both partners have. One would love to go on an on adventure finally, to travel, to dance, to see the world; while the other would rather be cozy with the children and grandchildren, go to the seaside or a spend the night in front of the telly.

False Expectations

Most challenges in a relationship can be narrowed down to this:

 You and your partner have false expectations about each other and this leads to disappointment and frustration.

An example is the woman who ‘expects’ her husband to be occasionally romantic, the man who ‘expects’ his wife to be both an intelligent career tiger as a caring mother and a top chef. This is nothing new, but since the roles in a couple no longer are as clearly defined as they used to be, they are a cause for irritation more often.

 

Often we cherish those expectations, but we don’t speak about them. Or we do speak about them, but in a judgmental way. Or we take it personally.

But you probably knew that already. What are the pitfalls for our generation then, what reasons do not appear in the list and why will couples split up in 2018?

A top 3:

1) You don’t fight enough

OK, this might seem a bit weird, but fighting is not wrong. Communication remains the number 1 in a relationship: communicate in a respectful way with each other, try to understand each other’s point of view. Listen without judging. And do not avoid conflict… It’s better to start a fight if necessary, than sweeping everything under the carpet and keeping your emotions all tied up inside of you. And of course you’ll make up afterwards, oh yes! 😉

2) Losing Yourself

Your relationship or your marriage is of course very important in your life, but YOU are still the most important person in your life. Who are you without your partner? What makes you special? Do you still have hobbies or do you guys do everything together? The person who you are, is the person your partner fell in love with, the more you give up on your individuality and fold to the wishes of your partner, the less attractive you will be for him or her. What a contradiction huh? So the message is: Be yourself!!

3) Social Media

Yes, here is one of the biggest culprits. First and foremost, it may extremely irritate your partner if you’re spending too much time on social media and continuously check your smartphone. On the other hand, it is proven that we feel bad about ourselves and our relationship when we see ‘picture perfect’ photos of so-called happy couples on our Facebook feed. And finally, through social media we get in touch easier with former loved ones… Yep.

The battle plan for 2018

So, to avoid your relationship ending up in the separation statistics you will:

 1. Rediscover who you are, maybe by taking up a hobby or going out more with your own friends, and not just with common acquaintances. Do some more things apart from each other, the more fun it will be afterward, by being able to talk to each other about what you did.
 2. You (respectfully) throw on the table whatever is bothering you, if this doesn’t work you can also elevate your voice. If that also does not help then you may start stamping your feet.
 3. You limit your social media checking to some fixed moments in a day.Happy Valentine’s Day!

Happy Valentine’s Day!

X Lazy Bird

Do you have any tips or additions to this article? Share them in a comment below please?
Using the Social Media buttons, you can also share this message, or give it a ‘like’![:]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s