Geen sporter? Wandelen is vaak nog beter!

[:nl]Deze keer wil ik het in mijn wekelijks gezondheidsrubriekje met je hebben over de voordelen van wandelen om in shape te blijven. We weten allemaal wel dat sporten gezond is, maar niet iedereen is er tuk op om een Start2Run te doen of drie maal per week te gaan fitnessen. Goed nieuws: door te wandelen behaal je misschien zelfs meer resultaat!

De voor- en nadelen van lopen

nature-3290817_1920

Een groot voordeel van lopen is dat je je conditie opbouwt, maar om gewicht te verliezen is er meer nodig. Door 5 km te gaan lopen verbrand je naargelang je eigen lichaamsbouw en de intensiteit waarmee je loopt tussen de 250 en de 500 calorieën. Dat is leuk als je wil afvallen, maar onderzoek heeft bevestigd dat je het aantal calorieën dat je verbrand hebt makkelijk overschat en gaat compenseren door meer te eten, waardoor je dus niet afvalt. Je hebt ook gewoon meer honger, vooral de trek in koolhydraten neemt toe. Ai. Ik heb dat zelf ook ervaren. Bovendien is het risico op blessures groot, vooral wanneer je start met een overgewicht.

De sleutel voor blijvend gewichtsverlies

Denken dat als je sport je dus kan eten wat je wil, is geen gezonde manier van leven. Je resultaat komt namelijk voor maar liefst 70% uit je voeding en voor slechts 30% uit je beweging. Je voeding aanpassen is dus een allereerste vereiste als je gewicht wil verliezen. En dat is voor altijd, sorry! Dat wil niet zeggen dat je heel je leven op dieet bent, wel dat je een gezond eetpatroon aanneemt als je nieuwe levensstijl.

fruit-3304977_1920.jpg

De voordelen van wandelen

Hoe kan je nu die 30% beweging in je nieuwe levensstijl inplannen, zodat je toch ook conditie opbouwt en je botten en spieren sterker maakt? Simpel! Ga wandelen!!

people-3321688_1920

Dagelijks 30 minuten een wandeling maken zorgt voor een lagere bloeddruk en een lager cholesterolgehalte en vermindert de kans op een hartaanval met maar liefst 40%. Je krijgt er bovendien een mooiere kont van 🙂 en ook je benen krijgen een betere vorm. Wandel je echt iedere dag? Dan zul je na een tijdje zeker merken dat je spijsvertering veel beter is. En een betere spijsvertering betekent een plattere buik.

belly-3186730_1920.jpgDoor een half uur te wandelen, gaat je slaapkwaliteit er aanzienlijk op vooruit. En dat is dan weer goed voor een hele hoop andere dingen. Ook kom je tot rust en vermindert je stress. Verschillende onderzoeken tonen aan dat een half uur beweging beter werkt tegen depressieve gevoelens dan antidepressiva, je wordt er dus gelukkiger van.

Tenslotte blijkt uit onderzoek dat het de grootste vetverbrander is. Hoog tijd dus om een flinke wandeling te maken.

Tips om meer beweging te krijgen

Is dat half uurtje toch nog moeilijk? Bekijk dan eens met een stappenteller hoeveel stappen je per dag zet. Als je een smartphone hebt kan je die gebruiken, anders snuffel je maar eens rond op bol.com. Krik nu je aantal stappen stelselmatig omhoog, je zou er minstens 10000 per dag moeten doen. Kom je er niet aan? Let eens op hoe vaak je de lift gebruikt, misschien kan je de trap wel nemen in de plaats! Parkeer je auto bewust wat verder weg van je bestemming, ten eerste geeft je dat minder parkeerstress en ten tweede zet je weer wat extra stappen. Of gebruik je lunchpauze om een frisse neus te nemen en wandel even een blokje om.

Gezond leven is een keuze, één die je maakt voor het leven. Zorg dus dat de aanpassingen die je doet ook haalbaar blijven in de toekomst, dan heb je de grootste kans op succes.

Veel wandelplezier!

X Barbara

Bron: NWCR

[:en]This time I want to talk about the benefits of walking to stay in shape in my weekly health section. We all know that exercise is healthy, but not everyone is ready to do a Start2Run or to go to the gym three times a week. Good news: you may even get more results by walking!

The pros and cons of walking

nature-3290817_1920

A big advantage of walking is that you build up your condition, but you need more to lose weight. By walking 5 km you burn according to your own physique and the intensity with which you walk between 250 and 500 calories. That’s nice if you want to lose weight, but research has confirmed that you can easily overestimate the number of calories that you burn and compensate by eating more, so you will not lose weight at all. You are just more hungry, especially the appetite for carbohydrates is increasing. Auch. I have experienced that myself. Moreover, the risk of injuries is high, especially when you start out with an overweight.

The key for permanent weight loss

Thinking that if you exercise you can eat whatever you want is not a healthy way of life. Your health result depends no less than 70% on what you eat and only 30% on how much you exercise. Adjusting your diet is therefore a very first requirement if you want to lose weight. And that is forever, sorry! This is not to say that you have to diet all your life, but that you adopt a healthy diet as your new lifestyle.

fruit-3304977_1920.jpg

The pros of walking

How can you plan the 30% movement in your new lifestyle, so that you can also build up your health and strengthen your bones and muscles? Simple! Go take a walk !!

people-3321688_1920

Taking a walk for 30 minutes daily reduces blood pressure, lowers cholesterol levels and reduces the risk of a heart attack by as much as 40%. You also get a nicer ass 🙂 and your legs get a better shape. Do you really walk every day? Then after a while you will certainly notice that your digestion is much better. And better digestion means a flatter stomach.

belly-3186730_1920.jpg

By walking half an hour, your sleep quality improves significantly. And that is good for a whole bunch of other things. You also relax and reduce stress. Several studies show that half an hour of exercise works better against depressive feelings than antidepressants, so you will be happier.

Finally, research shows that walking is the biggest fat burner. So it is high time to take a long walk.

Tips for getting more exercise

Is is still difficult to walk for half an hour? Then check with a pedometer how many steps you take per day. If you have a smartphone you can use that one, otherwise you can browse around on Amazon for one. Now raise your number of steps systematically, you should do at least 10,000 per day. Are not you getting there? Notice how often you use the elevator, maybe you can take the stairs instead! Park your car further away from your destination on purpose, first of all you’ll have less parking stress and secondly you put some extra steps. Or use your lunch break to take a fresh nose and walk around a block.

Healthy living is a choice, one that you make for life. So make sure that the adjustments you make remain feasible in the future, then you have the greatest chance of success.

Have fun walking!

X Barbara

Source: NWCR

 [:]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s