Over het Alhambra en wat erna kwam

[:nl]In september begonnen we onze Roadtrip. We vertrokken met een camper vanuit België en reden via de Westkust van Frankrijk naar Spanje en Portugal, met de Oceaan als onze gids. In de winter kwamen we terug naar België en 5 weken geleden hervatten we onze trip vanuit Lissabon. Onder het kopje Flip Flop Your Life –  Lazy Travelling vind je alles terug over onze wedervaren. Vandaag neem ik je mee naar het Alhambra in Granada.Het stond al op mijn verlanglijstje sinds ik nog Spaans studeerde, meer dan twintig jaar geleden dus. Het Alhambra sprak enorm tot mijn verbeelding, maar het kwam er nooit van om ernaar toe te reizen. Vooral omdat ik meestal in de zomermaanden op vakantie ging en het dan in Andalusië bloedheet kan worden. Niet ideaal voor een cultureel uitstapje dus.

Het decolleté-effect

We vertrokken vanuit ons plekje aan het haventje voorbij Malaga richting Granada. Die route loopt langs de Sierra Nevada en is ongelofelijk mooi.

We besloten om als tussenstop op een camping in de buurt te overnachten en nog even van het mooie uitzicht te genieten voor we ‘s morgens verder reden. Meer tijd had Michael niet nodig om van een nabij gelegen afvalhoop een stoel weg te slepen die hij absoluut mee wou nemen.

Die stoel blokkeert ondertussen al 10 dagen onze koffer 🙂

Toen we weer vertrokken wilden we ons afvalwater lozen, zoals we om de twee a drie dagen doen. De campinguitbaters wezen ons waar we dit konden doen, maar helaas ging het daar een beetje mis. Er kwam politie en een decolleté aan te pas. Voor het volledige verhaal verwijs ik je graag door naar de blog die ik daarover schreef voor Urban Chicks 😉

Parking en tickets

We konden met onze camper tot vlak bij het Alhambra rijden. Mits betaling van de som van 30 euro mochten we daar zelfs 24 uur parkeren en dus ook overnachten. Wij waren de enigen op de hele parking…voor ons perfect.

Ik had online tickets gekocht en raad je ook aan dat te doen. Toen we om 14u ter plaatse kwamen waren namelijk alle deurtickets al verkocht en dropen er heel wat mensen beteuterd weer af. De aankoop van de tickets vergt een beetje vooruitziendheid. Je koopt je ticket namelijk niet alleen voor een bepaalde datum, maar ook voor een bepaald uur. Het mooiste paleis van het Alhambra, het Nasrid, is namelijk slechts beperkt toegankelijk. Toen ik onze tickets bestelde, kon ik enkel nog tickets krijgen voor 19u ‘s avonds. Dat wil zeggen dat wij wel de rest van het Alhambra konden bekijken, maar pas om 19u in het Nasrid binnen mochten. Op de website stond dat we onze tickets aan de ingang zouden kunnen printen, in daarvoor voorziene automaten. Dit bleek niet zo te zijn en we zijn dus met de tickets op onze smartphone binnen gegaan, maar ik raad je dat heel sterk af. Print ze uit als je kan. Je moet namelijk op bepaalde plekken opnieuw je ticket tonen, en als je veel foto’s neemt zou je batterij wel eens snel op kunnen raken… en dan kan je niet meer binnen.

Onze dag

Je moet je het Alhambra voorstellen als een soort dorp dat bestaat uit tuinen, paleizen, een kerk, een badhuis en een enkele souvenirwinkels. Hier een handig kaartje om je een idee te geven.

plano-alhambra

In het rood zie je het Nasrid paleis, daar konden we dus niet meteen binnen. Van 14-17u30 dwaalden we noodgedwongen rond op de rest van het domein. Ik zeg noodgedwongen want eigenlijk hadden we het na een tijdje wel gezien. Heel jammer vond ik dat nergens een bordje uitleg bij stond en achteraf gezien hadden we dus beter een gids onder de arm genomen (tip!).

Hier een foto-overzicht.

IMG_0645IMG_0656IMG_0659IMG_0660IMG_0669IMG_0691

Eten en drinken

Ik had behalve een fles water helemaal niks bij. Op zeker moment scheurden we zo van de honger dat we in een souvenirwinkeltje een zakje nootjes (ik) en twee ijsjes (Mr Lazy Bird en Little Lazy Bird) kochten. We waren daarmee tijdelijk gedepanneerd, maar tegen 17u begon het toch weer te knagen van al dat wandelen. Net toen we het niet meer zagen zitten, ontdekten we een ongelofelijk mooi terras. Op het kaartje staat het niet (!) aangeduid, maar het bevindt zich net boven het gele nummertje 9.

Kijk eens hoe zalig.

IMG_0697

Je kan er heerlijke slaatjes en tapas eten, nét wat we nodig hadden om tot 19u te overbruggen.

Naïef als we zijn dachten we dat we op het afgesproken moment gewoon het Nasrid paleis in konden wandelen, maar helaas pindakaas. Een rij om U tegen te zeggen. Maar het was het waard. Kijk maar.

IMG_0707IMG_0705IMG_0704IMG_0702IMG_0701IMG_0699

We hebben die dag bijna 20000 stappen gezet en ik heb er een blauwe teennagel aan overgehouden, maar ik ben erg blij dat ik het eindelijk gezien heb.

Na ons nachtje op de parking hebben we nog een dagje in Granada zelf rondgelummeld.

Daarna was het tijd om weer richting Malaga te rijden, waar Mr Lazy Bird het vliegtuig naar België zou nemen.

Little Lazy Bird en ik hebben het niet aan ons hartje laten komen. We hebben een weekje doorgebracht in een klein paradijsje, een camping op slechts 20 minuten van de luchthaven van Malaga met zicht op de bergen en een gigantisch zwembad. We konden ons geluk niet op toen er naast ons een Vlaams gezin met 3 kinderen kwam staan die ook huisonderwijs kregen. Leuk he 🙂

8B301B82-0D93-4B3B-B87B-9217B4A32B54IMG_0754IMG_0809

Nu zijn we weer onderweg. Vandaag vertrokken we van de camping en reden we net voorbij Almeria waar we nu op een camperplaats staan. De bedoeling is om morgen naar Mojacar te rijden, waar we 7 jaar geleden bijna gingen wonen…

Wordt vervolgd!

X Barbara[:en]In September we started our Roadtrip. We left with our camper from Belgium and drove via the west coast of France to Spain and Portugal, with the ocean as our guide. In the winter we came back to Belgium and 5 weeks ago we resumed our trip from Lisbon. Under the heading Flip Flop Your Life – Lazy Traveling you will find everything about our experience. Today I will take you to the Alhambra in Granada.

It was already on my wish list since I studied Spanish, more than twenty years ago. The Alhambra appealed to my imagination enormously, but I never got to go there. Especially because I usually went on holiday in the summer months and it can become really hot in Andalusia. Not ideal for a cultural trip.

The décolleté effect

We left from our spot at the harbor near Malaga an headed towards Granada. That route runs along the Sierra Nevada and is incredibly beautiful.

As a stopover we decided to stay at a campsite in the area of Granada and enjoy the beautiful view before we drove on to the Alhambra in the morning. Mr Lazy Bird didn’t need any more time to drag a chair that he absolutely wanted to take with him from a nearby waste heap .

That chair has been blocking our trunk for 10 days now 🙂

When we left again, we wanted to dispose of our wastewater, as we do every two or three days. The campsite managers pointed out where we could do this, but unfortunately things went a bit wrong. Police and a décolleté were involved. For the full story, I would like to refer you to the blog that I wrote about it for Urban Chicks 😉

Parking and tickets

We were able to drive close to the Alhambra with our camper. With payment of the sum of 30 euros, we were allowed to park there for 24 hours and therefore we could stay overnight. We were the only ones on the whole parking … perfect for us.

I had bought tickets online and I also recommend doing that. When we arrived at 2 pm, all door tickets had already been sold out and a lot of people were turned away again. Purchasing the tickets requires a little foresight. You buy your ticket not only for a certain date, but also for a certain hour. The most beautiful palace in the Alhambra, the Nasrid, is in fact only accessible to a limited extent. When I ordered our tickets, I could only get tickets for a visit at 7pm. That means that we could view the rest of the Alhambra, but were only allowed to enter Nasrid at 7pm. The website said that we would be able to print our tickets at the entrance, in vending machines. This turned out not to be the case and we went in with the tickets on our smartphone, but I strongly advise against doing that. Print them if you can. You have to show your ticket again in certain places, and if you take a lot of photos, your battery could quickly run out … and then you can not enter the premises anymore.

Our day

You have to imagine the Alhambra as a kind of village consisting of gardens, palaces, a church, a bathhouse and a few souvenir shops. Here you have a useful map to give you an idea.

plano-alhambra

In the red you see the Nasrid palace, where we could not immediately enter. From 14-17h30 we were forced to wander around the rest of the domain. I say forced because actually we had seen it after a while. Very unfortunate I found was that there were no signs with some explanation about the things you could see and in retrospect we had better done a guided tour (tip!).

Here a photo overview.

IMG_0645IMG_0656IMG_0659IMG_0660IMG_0669IMG_0691

Food and drink

I had nothing more than a bottle of water with me. At one point we were so hungry that we bought a bag of nuts (me) and two ice creams (Mr Lazy Bird and Little Lazy Bird) in a souvenir shop. We were temporarily saved, but by 17h it started gnawing again because of all that walking. Just when we were becoming desperate, we discovered an incredibly beautiful terrace. On the map it is not indicated (!), But it is just above the yellow number 9.

Look how wonderful.

IMG_0697

You can order delicious salads and tapas there, just what we needed to survive until 7pm.

Naïve as we are, we thought we could just walk into the Nasrid Palace at the appointed time, but unfortunately that was not the case. An endless row. But it was worth it. Watch.

IMG_0707IMG_0705IMG_0704IMG_0702IMG_0701IMG_0699

We have done nearly 20000 steps that day and I have a blue toenail from it, but I am very glad that I finally saw it.

After our night in the parking lot, we spent a day in Granada.

Then it was time to drive back to Malaga, where Mr. Lazy Bird would take the plane to Belgium.

Little Lazy Bird and I did not let it come to our hearts. We spent a week in a small paradise, a campsite just 20 minutes from Malaga airport with a view of the mountains and a gigantic swimming pool. How lucky we were when a Flemish family with 3 homeschooled children arrived next to us. Nice right 🙂

8B301B82-0D93-4B3B-B87B-9217B4A32B54IMG_0754IMG_0809

Now we are on the road again. Today we left the campsite and drove past Almeria where we are now on a motorhome park. The intention is to drive to Mojacar tomorrow, where we almost moved to 7 years ago …

To be continued!

X Barbara[:]

2 thoughts on “Over het Alhambra en wat erna kwam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s