Waarom wij de ziekte van Lyme niet meteen herkenden en hoe jij dit kan voorkomen

[:nl]Deze week krijg je van mij een gezondheidsartikel dat een beetje anders dan anders is. Je kan namelijk nog zo gezond leven als je wil, sommige dingen heb je niet in de hand. Dat weten we allemaal. Wij wonen in de groene bosrijke rand boven Antwerpen en laat dat nu een van de favoriete habitats van de teek zijn. Bijna dagelijks worden we ermee geconfronteerd, en twee jaar geleden was het bingo. Lyme.

Het ene lichaam is het andere niet

Van de vroege lente tot in de vroege herfst is het een wederkerend ritueel ten huize Lazy Bird: teken controle. We zijn er ondertussen best bedreven in geworden en vinden de kleine zwarte diertjes vaak al wanneer ze nog op wandel zijn over onze huid. Wat opvalt is dat Mr Lazy Bird en Little Miss Lazy Bird veel meer aantrekkingskracht hebben op de beestjes dan ik of onze zoon, maar ontsnappen doe ik er ook niet aan. Ik heb er minder dan hen, maar ééntje is al genoeg.

tick-482613_1920.jpg

Waar moet je zoeken?

Wanneer je het internet erop naslaat zie je dat teken zich vaak in warme vochtige holtes goed voelen. Je checkt dus best goed achter je oren, in je knieholtes en ja, ook in je kruis. Ben je een man? Je zal de eerste niet zijn die een teek uit zijn balzak moet verwijderen, dat is namelijk een van hun favoriete verstop plekjes! Maar eerlijk: wij hebben ze al overal gevonden. Ook gewoon op je wang bijvoorbeeld.

Hoe verwijder je een teek?

Je leest er zoveel over, ik weet het. Op Facebook circuleerde een tijdje dat je ze eerst moet verdoven (niet waar). Daarna dat je ze niet met een draaiende beweging mag verwijderen omdat ze dan ‘overgeven’ en je meer kans op besmetting hebt (ook niet waar).

Wat is belangrijk? De teek moet zo snel mogelijk en volledig verwijderd worden. Heb je dus geen speciale tekentang bij de hand? Gebruik dan een pincet, zo doen wij het meestal. Niet aarzelen is de boodschap! Het doet helemaal geen pijn, je voelt alleen een beetje trekken.

Zet je pincet rond het zwarte bolletje en trek in één korte en snelle beweging de teek eruit. Blijft er nog iets achter? Gebruik de pincet dan om dit ook te verwijderen. Ontsmet nadien zowel je huid als je pincet.

Controle achteraf op ziekte van Lyme

Noteer in je agenda wanneer en vooral ook waar exact je een teek uit de huid verwijderde. Men zegt dat op dit moment 10% van de teken besmet is met de Lyme bacterie en de kans is dus reëel dat je ooit een besmetting oploopt. Maar geen paniek! Als je er op tijd bij bent, is er echt niks om bang van te zijn. Je moet alleen weten waar je op moet letten, en daar wringt het schoentje.

Het typische beeld is het volgende: in de dagen/weken na de beet vormt zich een rode cirkel rond de plaats waar je de teek verwijderde. Wanneer je dit opmerkt, ga je onmiddellijk naar de dokter uiteraard en die zal je na een bloedafname een antibiotica kuur voorschrijven. Klaar.

Helaas is het niet altijd zo duidelijk. In de hoop dat ik iemand ermee kan helpen, deel ik graag ons Lyme verhaal met je.

Little Miss Lazy Bird en de ziekte van Lyme

Het gebeurde in juni 2016 , twee jaar geleden. Het schooljaar liep op zijn einde en de kinderen liepen moe en zeurderig rond. Tijd dat het vakantie werd! In de op één na laatste schoolweek ging de toen 8-jarige Little Miss Lazy Bird nog een paar dagen met de klas op kamp. Dolle pret natuurlijk, maar ook heel vermoeiend. Ik herinner me dat ik enkele dagen voordien nog een minuscuul teekje uit haar wang verwijderde, het was zo klein dat er bijna een vergrootglas voor nodig was en ik maakte me er absoluut geen zorgen over. Zoals ik al schreef, teken zijn schering en inslag bij ons. En je leest overal dat enkel volwassen teken een besmetting met Lyme kunnen veroorzaken. En dat je niet besmet kan worden als je ze binnen 24u verwijdert…

De symptomen

De eerste symptomen doken op in de eerste week van de vakantie. Little Miss was op paardenkamp geweest en klaagde over een stijve nek. We weten de klachten aan het paardrijden en maakten ons geen zorgen. Een paar dagen later sprongen de tranen in haar ogen toen ik haar lange haren wou borstelen. Haar hoofd deed zo’n pijn!! Had ze hoofdpijn dan? Nee, het was haar hoofdhuid die ontzettend gevoelig was. Ik begon me zorgen te maken. Nog een paar dagen later begon ze koorts te krijgen. Ze werd ziek en wou niet eten. Op naar de huisarts dan maar! Mijn angst ging richting meningitis, vanwege de pijnlijke nek.

Na een onderzoek van bijna een half uur kon de arts ons gerust stellen: het was zeker geen meningitis. Ze had waarschijnlijk een zomergriepje en de pijnlijke nek was inderdaad vanwege het paardrijden. Opgelucht gingen we weer naar huis en na een weekje was de koorts weer weg, ze voelde zich beter.

Ongeveer vier weken nadat ik dat minuscule teekje had verwijderd uit haar wang, verscheen er een lichtrode streep (geen cirkel!) op haar gezicht ‘s morgens. Alsof ze ‘s nachts op iets had gelegen met haar wang. In de loop van de dag verdween die weer. Zo ging dat een paar dagen lang door.

Nu heb ik een ontzettend flinke dochter en achteraf gezien vermoed ik dat ze zich heel sterk hield in die periode, maar zich eigenlijk hondsberoerd voelde. Ze is jarig op 31 juli en was die dag stiller en bleker dan gewoonlijk. Ze was ook afgevallen want ze at nog steeds niet goed en ik maakte me zorgen om haar. Mijn intuïtie begon me iets in te fluisteren, hoewel ze niet echt ziek was. Het waren kleine dingen, zo rook ze bijvoorbeeld anders. Ze rook naar ziekte, ik kan het niet anders uitleggen. Ik vroeg me af of het misschien toch Lyme zou kunnen zijn en besloot om opnieuw naar de dokter te gaan, maar deze keer naar een andere.

De test

Het was ondertussen 6 weken geleden dat ik het teekje verwijderde (er waren er ondertussen nog geweest) en ik uitte mijn verlangen om op Lyme te testen. Ik heb moeten aandringen, want er waren géén symptomen die daarop wezen. Er was géén rode cirkel. De streep kwam en ging en was afwezig op het moment dat we bij de dokter zaten. Er was geen koorts meer. Het zou wel overgaan… Ik kan je vertellen dat het geen pretje was om bloed te laten afnemen bij haar, ze huilde ontzettend en ik voelde dat de dokter me een hypochondrische moeder vond die nodeloze testen vroeg. Maar toch. Mijn buik zei dat het moest.

Twee dagen later werd het vermoeden bevestigd, de kleine meid was besmet met Lyme. Ik weet nog hoe de paniek door mijn lijf schoot, je hoort en leest zoveel… De dokter stelde me gerust en zei me dat ze met een antibiotica kuur weer zou opknappen, maar op dat moment geloofde ik even niets meer van wat dokters dachten.

Het resultaat

Maar het werkte. Na drie dagen begon ze eindelijk terug te eten, ze kreeg weer wat kleur in haar gezicht. Wat een opluchting! Maar hoe zou het op lange termijn verder gaan? Ik was eerlijk waar erg bang toen, bang dat we te laat waren. Bang dat we te lang gewacht hadden, dat ik mijn gevoel veel eerder had moeten volgen. Ik voelde me schuldig. Het heeft uiteindelijk meerdere maanden geduurd voor ze weer helemaal de oude was. De antibiotica kuur duurde drie weken, maar het duurde veel langer voor haar energie terug op peil kwam.

Vandaag, twee jaar later, is dit alles helemaal vergeten, maar af en toe denk ik nog wel eens terug aan die periode. Ik krijg nog steeds tranen in mijn ogen als ik denk aan het machteloze gevoel van toen. Het gevoel dat je hebt als je wéét dat er iets ernstig mis is, maar je weet niet wat. Dat hoop ik nooit meer mee te maken, toch zeker niet met mijn kinderen.

Wat je van ons verhaal kan leren

Achteraf gezien ben ik blij dat ik nu weet hoe het kan gaan met het ziektebeeld van Lyme. We waren er tenslotte op tijd bij en het zal ons niet meer overkomen de symptomen voor een griepje te nemen. Want vergis je niet: je kan altijd opnieuw besmet geraken, je bouwt geen anti-stoffen op tegen Lyme.

Tegenwoordig bestaan er sprays die je beschermen tegen teken, maar vertrouw daar alsjeblieft niet op en blijf goed controleren. Er zou ook een vaccin bestaan dat volop getest wordt. We zien wel.

Mijn raad? Als je in een bosrijke omgeving woont, check jezelf en je kinderen dan dagelijks. Ga je op uitstap? Checken! Wacht niet op de juiste tang maar verwijder de teek asap. Denk niet: het is een klein teekje dus het kan geen kwaad. Denk ook niet: ik heb het binnen 24u verwijderd, dus het kan geen kwaad. Het mini-teekje zat op de wang van mijn dochter, geloof me vrij: het heeft daar niet lang gezeten! En toch…

Geen rode cirkel maar toch grieperige symptomen in de zomer? Laat je testen! Wie weet heb je de teek nooit gezien.

Geen paniek

Heb je net zoals Little Miss Lazy Bird de pech om besmet te zijn? Geen paniek. Maak je vooral geen zorgen. Als je er op tijd bij bent, komt het echt wel goed. Het zijn onbehandelde besmettingen die voor grote problemen zorgen op lange termijn. Het is niet mijn bedoeling om je bang te maken uiteraard. Ik hoop wél dat je alerter zal zijn. Want een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard 😉

Momenteel zijn we nog op roadtrip maar binnenkort zitten we weer in onze ‘tekentuin’. Het zal ons niet tegenhouden om in ieder geval te genieten van de zomer!

Heb je nog vragen voor me? Ik beantwoord ze met plezier. Delen mag!

X Lazy Bird

 

 

 [:en]This week I wrote a health article that is a bit different than usual. You can live as healthy as you want, some things are out of your control. We all know that. I live in the green wooded area above Antwerp in Belgium and that is one of the favorite habitats of the tick. Almost every day we are confronted with it, and two years ago we hit the jackpot. Lyme disease.

Not all bodies are the same

From early spring to early autumn it is a recurring ritual at the Lazy Bird house: tick control. We have become quite adept in the meantime and often find the small black creatures when they are still walking on our skin. What is striking is that Mr. Lazy Bird and Little Miss Lazy Bird have much more appeal to the insects than me or our son, but I do not escape. I have fewer than them, but one is enough.

tick-482613_1920.jpg

Where should you look?

When you look at the internet you see that ticks often feel good in warm, moist cavities. So check  well behind your ears, in your knees and yes, also in your crotch. Are you a man? You will not be the first to remove a tick from his scrotum, that is one of their favorite hidden spots! But honestly, we have already found them everywhere. On your cheek for example.

How do you remove a tick?

You read so much about it, I know. On Facebook circulated for a while that you first have to drug them (not true). Or that you can not remove them with a turn because they then ‘vomit’ and you are more likely to get infected (also not true).

What is important? The tick must be removed completely and as quickly as possible. Do you not have a special tick pliers at hand? Use tweezers, as we usually do. Don’t hesitate is the message! It does not hurt at all, you only feel a bit of pulling.

Put your tweezers around the little black ball and pull out the tick in one short and quick movement. Is there something left in your skin? Then use the tweezers to remove this too. Disinfect both your skin and tweezers afterwards.

Check afterwards for Lyme disease

Note in your diary when and especially where exactly you removed a tick from the skin. It is said that at this moment 10% of the ticks are infected with the Lyme bacteria and the chance is real that you will some day be infected. But don’t panic! If you find out in time, there is really nothing to be afraid of. You just have to know what to look for, and that’s where the problem lies.

The typical picture is the following: in the days / weeks after the bite a red circle forms around the place where you removed the tick. If you notice this, you go to the doctor immediately and of course you will be prescribed an antibiotic treatment after a blood test. Done.

Unfortunately, it is not always that clear. In the hope that I can help someone with it, I would like to share our Lyme story with you.

Little Miss Lazy Bird and Lyme’s disease

It happened in June 2016, two years ago. The school year ended and the children were tired. In the second to last school week the then 8-year-old Little Miss Lazy Bird went for a few days of camp with her class. Big fun, of course, but also very tiring. I remember that a few days earlier I removed a miniscule tick from her cheek, it was so small that I almost needed a magnifying glass and I was not worried about it. As I wrote, ticks are a normal thing for us. And I read that only adult ticks can cause infection with Lyme’s. And that you can not get infected if you remove them within 24 hours …

The symptoms

The first symptoms appeared in the first week of the holiday. Little Miss had been to a horse camp and complained about a stiff neck. We thought it was because of the horse riding and did not worry. A few days later the tears jumped into her eyes as I wanted to brush her long hair. Her head hurt so much !! Did she have a headache then? No, it was her scalp that was incredibly sensitive. I started to worry. A few days later she started to get a fever. She became ill and did not want to eat. Time to go and see the doctor! My fear went towards meningitis, because of the painful neck.

After an examination of almost half an hour the doctor could reassure us: it certainly was not meningitis. She probably had a summer flu and the painful neck was indeed because of the horse riding. Relieved we went home and after a week the fever was gone, she felt better.

About four weeks after I had removed that miniscule tick from her cheek, a light red streak (no circle!) Appeared on her face in the morning. As if she had slept on something with her cheek at night. It disappeared during the day. That was how it went for a couple of days.

Now I have a very brave daughter and in retrospect I suspect that she kept herself very strong in that period, but actually felt miserable. Her birthday is on July 31st and she was quieter and paler that day than usual. She had also lost weight because she still did not eat well and I was worried about her. My intuition started to whisper something to me, even though she was not really sick. It was small things, for example, she smelled differently. She smelled of sickness, I can not explain it any differently. I wondered if it might be Lyme’s and decided to go to the doctor again, but this time to another one.

The test

It had been 6 weeks since I removed the tick (there had been more in the meantime) and I expressed my desire to test for Lyme. I had to insist, because there were no symptoms. There was no red circle. The line came and went and was absent at the time that we were at the doctor’s. There was no fever. It would pass … I can tell you that it was no fun to have blood taken from her, she was crying terribly, and I felt that the doctor found me a hypochondriacal mother asking for unnecessary tests. Yet. My stomach said it had to be done.

Two days later, the suspicion was confirmed, the little girl was infected with Lyme. I remember how the panic shot through my body, you hear and read so much … The doctor reassured me and told me that she would be okay with an antibiotic cure, but at that moment I did not believe anything doctors thought anymore.

The result

But it worked. After three days she finally started eating again, she got some color in her face. What a relief! But how would it evolve in the long term? I was honestly very scared then, afraid we were too late. Afraid that we had waited too long that I should have followed my instincts much earlier. I felt guilty. In the end it took several months before she was completely like before again. The antibiotic treatment took three weeks, but it took much longer for her energy to come back up.

Today, two years later, all of this has been completely forgotten, but occasionally I think back to that period. I still get tears in my eyes when I think of the powerless feeling of that time. The feeling you have when you know something is seriously wrong, but you do not know what. I hope I’ll never experience it again, certainly not with my children.

What you can learn from our story

In retrospect, I am happy that I now know how things can develop with Lyme’s disease. After all, we were on time and it will never happen to us again to mistake the symptoms for a flu. Because make no mistake: you can always get infected again, you do not build up any anti-bodies against Lyme.

Nowadays there are sprays that protect you from ticks, but please do not trust them and keep checking. There is also a vaccine that is being tested extensively. We’ll see.

My advice? If you live in a wooded area, check yourself and your children daily. Are you going on a trip? Check! Do not wait for the correct tongs but remove the tick asap. Do not think: it is a small tick so it does not count. Do not think: I have removed it within 24 hours, so it doesn’t count. The mini-tick was on the cheek of my daughter, believe me: it did not stay there more than a couple of hours! And yet…

There’s no red circle but you have flu symptoms in the summer? Let yourself be tested! You may have never even seen the tick.

Do not panic

Do you, like Little Miss Lazy Bird, have the misfortune of being infected? Do not panic. Do not worry. If you cure it in time, you’ll be fine. It’s the untreated infections that cause major problems in the long term. It is not my intention to scare you, of course. I just hope you will be more alert. Because a warned man / woman is worth two, right? 😉

We will for sure still enjoy the summer!

Do you have any questions for me? I answer them with pleasure. Sharing is caring!

X Lazy Bird

 

 

 [:]

2 thoughts on “Waarom wij de ziekte van Lyme niet meteen herkenden en hoe jij dit kan voorkomen

 1. Héél goed dat je dit artikel schreef!! Wij hebben ook al regelmatig teken gehad, vooral onze dochter. Alsof ze een voorliefde voor kinderen hebben, die lelijke teken! Maar ook op onze katten heb ik er al vaak moeten verwijderen. Ik doe het ook met een pincet, zonder angst, want het enige wat ik dan denk is: ‘Weg! Dat beest moet weg!’.
  Ik ken iemand die wél besmet is met lyme en jarenlang heeft moeten vechten vooraleer ze de diagnose kreeg. Voor haar is antibiotica te laat, maar ze wordt nu eindelijk een beetje geholpen. Dus goed dat je je instinct gevolgd hebt en doorgeduwd hebt voor je dochter!
  Toch gek dat je méér en méér teken ziet en ik vraag me echt af waarom ze moeten bestaan… Ik heb ooit eens een egeltje naar het dierenopvangcentrum gebracht en die is een dag later overleden aan een tekenziekte. De man van dat centrum vertelde me dat er zelfs grote herten in het bos konden neervallen door te veel tekenbeten. Jakkes!
  Dus nogmaals: Top dat je dit blogje schreef, hoe meer mensen het weten, hoe beter!
  Groetjes, Sigrid

  Like

  1. Hoi Sigrid! Dank voor je reactie! Ik heb ook geen idee waarom ze bestaan, er zal wel een reden zijn… Misschien kan iemand die dit leest daar wel op antwoorden? Dat van die herten wist ik niet! Maar het is logisch, als er meer en meer teken zijn, dan zijn er ook meer besmettingen natuurlijk. Waar woon jij ergens?
   X Barbara

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s